Informujemy, że nasza strona wykorzystuje pliki cookie do analizy ruchu, logowania się do sklepu oraz obsługi koszyka. Więcej informacji najdziesz w naszej Polityce Prywatności.

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedawcą towarów jest Lilu Fruits sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000429015, NIP: 5833154221, REGON:221721441, kapitał zakładowy: 600.000,00 zł.

§ 2
REGULAMIN

Lilu Fruits sp. z o.o. realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym pod adresem www.lilufruitshome.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży oraz sposób i zasady ich prowadzenia przez Sprzedawcę. 

Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Klient - oznacza osobę fizyczną, która dokonuje zakupy niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dokonuje zakupu w trybie i na warunkach określonych w regulaminie zakupów dostępnym na stronie www.lilufruitshome.pl

4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin .

5. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, niezbędną w celu złożenia Zamówienia przez Klienta.

6. Bazy Danych – baza adresowa, która pozwala na realizacje Zamówień, kontakt z Klientem, przesyłanie dowodu fiskalnego za usługę.

7. Sprzedawca - oznacza Lilu Fruits sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000429015, NIP: 5833154221, REGON:221721441, kapitał zakładowy: 600 000 zł.

8. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi działalność informacyjną oraz sprzedażową dotyczącą produktów, oferty, zamówień, działające w domenie www.lilufruitshome.pl

 9. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem oferty. Dotyczy to wybranych owoców i warzyw w wybranej ilości i wskazanym wariancie. Świeże owoce i warzywa będą musiały spełniać wymagania normy ogólnej Unii Europejskiej, zawartej w rozp. 1221/2008. Zgodnie z tą normą owoce i warzywa wprowadzane do obrotu będą musiały spełniać wymagania minimalne, czyli będą musiały być: całe, zdrowe, czyste, praktycznie wolne od szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, w stanie umożliwiającym transport i dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie.

10. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3
SKLEP INTERNETOWY

Do korzystania z usług oferowanych przez Lilu Fruits sp. z o.o. Klient powinien posiadać:

- platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do Internetu i wyświetlanie obrazów w rozdzielczości przynajmniej 1024x768 i 256 kolorach

- dostęp do Internetu z przeglądarką internetową (min. Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari, Edge) z włączoną obsługą JavaScript

- aktywne konto poczty elektronicznej

- numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami Lilu Fruits sp. z o.o.

Lilu Fruits sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, o której mowa w pkt. 1.

Lilu Fruits sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Lilu Fruits sp. z o.o. z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.

§ 4
KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

W celu prezentacji Klientowi oferty sklepu właściwej dla jego miejsca przewidywanej dostawy wymagane jest zapoznanie się z mapą zasięgu dostaw dostępnej na stronie: 

Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3 - 5 poniżej.

W sklepie internetowym mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną według przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą zarejestrować się na warunkach wskazanych w regulaminie dostępnym na stronie www.lilufruitshome.pl

Rejestracja możliwa jest przed rozpoczęciem przygotowywania zamówienia jak również po skompletowaniu zamówienia, a przed jego ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta.

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, utworzeniu własnego loginu i hasła a także akceptacji Polityki Prywatności Lilu Fruits oraz niniejszego Regulaminu, które są dostępne na stronie www.lilufruitshome.pl

W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji Lilu Fruits sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego konta. Klient zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.

Klient posiada możliwość do wprowadzenia zmian i poprawek do danych wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji.

§ 5
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Lilu Fruits sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów z punktu zlokalizowanego pod adresem ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk.

Lilu Fruits sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów na terenie wybranych dzielnic miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu, aktualny obszar działania określa mapa dostępna i aktualizowana na bieżąco na stronie www.lilufruitshome.pl

Dostawa produktów do Klientów realizowana przez Lilu Fruits sp. z o.o. odbywa się z wykorzystaniem transportu własnego lub samochodów wynajmowanych przez Lilu Fruits od firm zewnętrznych.

Zamówienia do realizacji zostaną dostarczone w terminie i przedziale godzinowym określonym na stronie www.lilufruitshome.pl/dostawa

§6
TOWARY

Informacje przedstawione na stronie www.lilufruitshome.pl stanowią zaproszenie do oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej www.lilufruitshome.pl dla osób fizycznych są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.

 Lilu Fruits sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnej czy wyprzedaży a realizowane po ich wprowadzeniu realizowane są na warunkach dotychczasowych.

Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na stronie www.lilufruitshome.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków w związku z oferowanym asortymentem, możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na stronie www.lilufruitshome.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze strony.

§ 7 
ZAMÓWIENIA KLIENTA

Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając Towary oferowane na stronie internetowej www.lilufruitshome.pl

Wybranie danego Towaru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”.

Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Możliwość złożenia oferty zakupu Towaru posiada wyłącznie Klient zalogowany do portalu. W sytuacji gdy ofertę zakupu towaru składa Klient niezalogowany faktyczne złożenie oferty zakupu Towaru następuje po zalogowaniu na stronie internetowej www.lilufruitshome.pl. W przypadku Klienta, który nie jest zarejestrowany uruchomiony zostanie proces rejestracji zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale IV.

W przypadku dostaw realizowanych przez Lilu Fruits sp. z o.o. podczas składania oferty zakupu Towaru Klient dopasowuje się do terminu dostawy Towarów, określonej na stronie internetowej. W przypadku opóźnień związanych z dużą liczbą zamówień lub trudnościami z parkowaniem przy budynkach, niesprawnymi urządzeniami komunikacji pomiędzy mieszkaniem a klatką/bramką Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie. W przypadku braku kontaktu telefonicznego Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczenia zamówienia w kolejnym dniu roboczym.

Lilu Fruits sp. z o.o. nie realizuje zamówień o wartości mniejszej niż 100 zł. w przypadku zamówienia za kwotę od 100 zł do 149,99 zł Klient obciążany jest kosztem dostawy w wysokości 10 zł. Przy zamówieniach powyżej 150 zł dostawa realizowana jest na koszt Lilu Fruits Sp z o.o.

Odbiór osobisty przez Klienta zamówienia jest możliwy w magazynie Sprzedawcy pod adresem - Lilu Fruits sp. z o.o. ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk.

Odbiór osobisty jest możliwy dopiero po otrzymaniu wiadomości o skompletowaniu zamówienia:

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00,

w soboty w godzinach 9:00-12:00.

Podczas akceptacji składania oferty zakupu Towarów Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówienie spośród następujących:

- gotówką w polskich złotych przy odbiorze zamówienia;

- kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia; 

- on-line z wykorzystaniem karty płatniczej lub przelewu on-line; 

- portfela elektronicznego PayPal;

Przyjęcie zamówienia Klienta na zakup Towarów przez Sprzedawcę jest potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazaną w jego danych rejestracyjnych. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W przypadku braku zamówionego przez Klienta Towaru, Sprzedawca realizuje dyspozycję Klienta dotyczącą postępowania w przypadku braku Towarów, która została wyrażona podczas składania zamówienia. W przypadku braku zgody Klienta na realizację zamówienia w innej formie tj. zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie – Zamówienie zostanie anulowane lub, za zgodą, Klienta pomniejszone o brakujący towar.

Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, bez oferowania Towaru zamiennego, gdy ilość Towaru zamówionego przez Klienta przekracza dostępną ilość Towaru i brak jest Towaru o zbliżonych właściwościach i cenie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Klient jest informowany o powyższym, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany podczas składania zamówienia.

Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia w następujących przypadkach:

- Zamówienie można zmienić pod warunkiem, że informacja o zmianie zamówienia zostanie przekazana do Lilu Fruits sp. z o.o. wyłącznie za pośrednictwem strony www.lilufruitshome.pl w terminie wskazanym dla danego zamówienia w zakładce “Panel klienta”.

- Zamówienie można anulować pod warunkiem, że informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przekazana do Lilu Fruits sp. z o.o. wyłącznie za pośrednictwem strony www.lilufruitshome.pl .pl lub poczty e-mail na adres: zamowienia@lilufruits.pl

Lilu Fruits sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z:

- zaistnienia siły wyższej,

- nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania telefonicznego;

- przyczyn niezależnych od Lilu Fruits sp z o.o., a w szczególności korki na drogach, wichury, tornada, zamiecie;

- błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy;

- braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

Do każdego zamówienia Lilu Fruits sp. z o.o. wystawi Klientowi paragon fiskalny.

§8 
NIEDOPŁATY I NADPŁATY

W ofercie Lilu Fruits sp. z o.o. znajdują się towary, w przypadku których rzeczywista waga towaru dostarczonego do Klienta może różnić się od wagi towaru podanej na stronie www.lilufruitshome.pl  wynikającej z asortymentu jaki oferuje Lilu Fruits sp z o.o. Różnice w wadze na poszczególnym asortymencie mogą wynieść do 30% i Klient składając zamówienie akceptuje to.

Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje ostateczną wartość dostarczanego produktu, która jest uwidoczniona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży.

W przypadku wystąpienia sytuacji, gdy:

- składając ofertę zakupu towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty a kwota wpłacona jest niższa niż wartość która została określona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży Klient zobowiązuje się do dopłaty różnicy kwot gotówką bądź kartą płatniczą podczas odbioru zamówienia.

- składając zamówienie na zakup towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty a kwota wpłacona jest wyższa (w szczególności w wyniku różnic wartości towarów o zmiennej wadze lub braku towaru w zamówieniu na którą Klient wyraził zgodę) niż wartość która została określona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży Klient może upoważnić Lilu Fruits sp. z o.o. do odliczenia powstałej nadpłaty do wartości kolejnego zamówienia lub Lilu Fruits  sp. z o.o. dokona zwrotu tak określonej kwoty Klientowi, w taki sam sposób, w jaki została dokonana zapłata.

- Klient anuluje, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, swoje uprzednio opłacone Zamówienie, Lilu Fruits  sp. z o.o. dokonuje pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.

- Lilu Fruits sp. z o.o. zgodnie z zapisami Regulaminu odmawia realizacji uprzednio zapłaconego Zamówienia, dokonuje Klientowi zwrotu całości wpłaconej kwoty w taki sam sposób, w jaki została dokonana zapłata.

§ 9 
REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW

Klient nie ma możliwości zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem, wynika to z ograniczonego czasu jakim dysponuje pracownik przy dostawach detalicznych. Klientowi przysługuje możliwość wysłania Reklamacji poprzez wiadomość e-mail. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenia jej maksymalnie w ciągu 1 godziny od momentu odbioru towaru od kierowcy oraz przedłożenia dokumentacji fotograficznej przedstawiającej odebrany Towar. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącego zamówienia Klient jest zobowiązany do wysłania wiadomości e-mail na adres reklamacja@lilufruits.pl  Lilu Fruits sp.o.o. skontaktuje się z Klientem niezwłocznie przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w sprawie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego, na który Lilu Fruits  sp. z o.o. ma dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji.

§ 10 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności:

- rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia;

- rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 11 
POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lilu Fruits sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Mikołaja Reja 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000429015, NIP: 5833154221, REGON:221721441,

2. Lilu Fruits sp. z o.o. gromadzi i przetwarza w celu realizacji obsługi i realizacji zamówień: imię nazwisko (lub nazwę firmy), adres (lub adresy) dostawy, adres e-mail, telefon. Lilu Fruits sp. z o.o. nie gromadzi danych dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przez Klienta do realizacji płatności. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można skontaktować się:

a)  na adres e-mail: rodo@lilufruits.pl,

b)  pisemnie na adres siedziby wskazane wskazany w pkt 1 powyżej.

3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)  wykonywania zawartej umowy oraz świadczenia usług wynikających z zawartej umowy,

b)  niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, tj.: w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Sprzedawcy, w tym statystyki i raportowania, badania satysfakcji klientów, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z  usług.

4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Sprzedawcę, w tym przez czas konieczny do realizacji Umowy,  a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

b)  ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

c)  niezbędny do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

5.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów, w szczególności prawidłowego wykonywania usługi przez Sprzedawcę.

6.    Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

a)  podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, w tym podmiotom współpracującym z Administratorem,

b)  podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

7.  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć w celu wykonania usługi. Jeżeli Administrator będzie musiał przekazywać Państwa dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw.: „EOG”), wówczas dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że będzie stosowany odpowiedni poziom ochrony danych.

8.    Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

9.  Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

e)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe zawarte w punkcie 2).

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie prawa do strony www.lilufruitshome.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Lilu Fruits  sp. z o.o., kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Lilu Fruits sp. z o.o. a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres e-mail, wskazany podczas rejestracji, informacji zawierającej informację na temat zmian Regulaminu.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.lilufruitshome.pl Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.